انجمن گفتگوی رایمند

تکنولوژی SureTrack

در مشخصات گیرنده‌های رایمند موارد زیر قید شده است:

گیرنده iRoNET:
600 کانال همراه با تکنولوژی SureTrack

گیرنده iRoProII:
800 کانال همراه با تکنولوژی SureTrack

گیرنده iRoPro:
600 کانال همراه با تکنولوژی SureTrack

لطفا در رابطه با این تکنولوژی و مورد استفاده آن راهنمایی کنید.

1 Likes