انجمن گفتگوی رایمند

طرح برونسپاری کاداستر

دوستان عزیز در مورد طرح برونسپاری کاداستر هر نظری دارید اینجا بپرسید.

چرا سازمان ثبت به برون سپاری روی آورده است؟ به بیان دیگر سازمان ثبت چه وظیفه‎ای را برون سپاری می‎کند؟

علت این قضیه چیست؟
چه کسانی می‎توانند در این طرح مشارکت کنند؟