انجمن گفتگوی رایمند

تعیین بهترین زمان برداشت با گیرنده های مولتی فرکانس

معرفی سایت
یکی از مشکلات نقشه برداران در حین کار با گیرنده های gps کاهش تعداد ماهواره های ردیابی شده و در نتیجه کاهش سرعت پردازش گیرنده و کاهش سرعت فیکس شدن گیرنده gps می باشد. این مشکل در محیطهای چالشی نظیر مناطق شهری با ساختمانهای بلند، مناطق جنگلی و پوشش متراکم گیاهان و مناطق کوهستانی با توپوگرافی شدید باعث کاهش سرعت عملیات برداشت و پیاده سازی میگردد. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر مشکل ذکر شده انجام Mission Planning یا طراحی سایت می باشد. در گذشته این کار توسط نرم افزارهایی از قبیل LGO، TBC و … انجام میگردید. برای این منظور داده های داده های مداری غیردقیق باید دانلود و در نرم افزار مربوطه وارد میشد. امروزه با وجود وبسایتهای آنلاین میتوان بهترین زمان را برای انجام عملیات نقشه برداری تعیین نمود. میتوان با
معرفی پارامترهای طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، ارتفاع منطقه ، زاویه ارتفاعی ماهواره ها در نرم افزار ها و یا وبسایتها، بهترین زمان آرایش هندسی و بیشترین ماهواره ردیابی شده را برای ساعت و روز مشخص تعیین نمود.
خروجی نرم افزار و یا وب سایت شامل موارد ذیل می باشد:
وضعیت سلامت ماهواره کل منظومه ها
تعداد ماهواره های ردیابی شده
قابلیت دید ماهواره ها
عدد DOP برای زمان تعیین شده
زاویه ارتفاعی ماهواره های ردیابی شده
آرایش هندسی ماهواره های ردیابی شده یا sky plot
برای طراحی سایت Mission planning میتونید از وبسایت زیر استفاده کنید:
http://gnssmissionplanning.com

2 Likes