انجمن گفتگوی رایمند

آنچه که در دسته‌بندی کاداستر و موضوعات مرتبط مطرح می‌شود

در اینجا هر سوال، پیشنهاد، … در خصوص نقشه برداری کاداستر دارید را مطرح کنید. موضوعات می‌تواند شامل:

  • طرح برونسپاری
  • دقت نقشه برداری کاداستر
  • چالش های نقشه برداری ثبتی با گیرنده gps و راهکارها